Klauzula Informacyjna

Szanowny Kliencie,
od dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.Chcemy uprzejmie poinformować, że firma WOJ-TOM Izolacje Natryskowe Wojciech Magiera,Tomasz Węglarski spółka cywilna posiada dane, które zostały zebrane w wyniku przeprowadzania sprzedaży, zakupu jako czynności cywilno-prawnej, zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą z dniem przeprowadzenia w/w czynności.Należą do nich:
- Dane osobowe: Imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, płeć, adres e-mail
- Dane adresowe: Adres dostawy, ulica, numer domu lub mieszkania, miasto
- Dane firmy: Nazwa firmy, NIP, adres firmy
W myśl wspomnianego wyżej rozporządzenia RODO chcemy Państwa poinformować, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (nazywany dalej: Administratorem) jest: KOMBO SP.ZO.O 97-200 TOMASZÓW MAZ. UL.WARSZAWSKA 17 NIP: 7732484656 Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą poczty tradycyjnej na adres firmy  lub e-mail: lukasz_kompa@op.pl
2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
3. Przez prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę należy rozumieć oferowanie klientom produktów i usług z zakresu rozwiązań informatycznych, sieciowych i serwisowych. Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba że klient wyraził na to wyraźną zgodę. Przetwarzanie danych osobowych mieści się w zakresie działalności gospodarczej Administratora.
4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane automatycznie lub ręcznie w celu dostarczania klientom naszej firmy kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez firmę produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa, jak również w celach statystycznych.
5. Państwa dane publiczne udostępniane przez tzw. źródła publiczne – tj. oficjalne i publiczne strony internetowe oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.) są również przetwarzane przez Administratora.
6. Z powodu przetwarzania przez naszą firmę Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
- żądania od Administratora wglądu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Powyższe żądania można zgłaszać poprzez: kontakt drogą e-mailową lub pocztą tradycyjną do administratora danych.

7. Administrator zapewnia wszelkie środki ochrony danych osobowych w postaci fizycznej, technicznej i organizacyjnej przed przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą lub dostępem osób trzecich zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.